Lidoproct krema za hemoroide

[BKEYWORD

Me・u njima su hroni・ni zatvor, genetski faktor, poro・aj, gojaznost i konzumiranje preza・injene hrane. Dolazi do pove・anja submukoznog tkiva koje sadr転i povr邸inske krvne sudove i arterije analnog kanala, 邸to dovodi do formiranja hemoroida.

Ponekad, ko転a ili sluzoko転a na mestu gde je nastao hemoroid mo転e toliko da se stanji da krvni sudovi postaju ispup・eni i vidljivi golim okom. Me・utim, ・esto se ponavljaju i dok su prisutni mogu izazvati neprijatan ose・aj bola, svrab i pote邸ko・e pri odlasku u toalet. Napinjanje prilikom defekacije mo転e uticati na guranje unutra邸njeg hemoroida ka spolja, tako da se probije kroz analni otvor.

Hidrokorizon acetat pripada grupi blagih kortikosteroida, a djelotvoran je zahvaljujući njegovim antiinflamatornim i antipruritičnim svojstvima.

SPOLJA・NJI HEMOROIDI: Nalaze se ispod ko転e oko analnog otvora pa su zato vidljivi i upadljivi. Kod ovog tipa hemoroida mogu se formirati krvni ugru邸ci, 邸to dovodi do stanja koje se naziva tromboza. Spolja邸nje hemoroide mo転ete le・iti proizvodima kao 邸to su kreme ili masti. Masti i kreme se upotrebljavaju uglavnom topikalno, odnosno namenjene su za tretiranje spolja邸njih hemoroida.

Krema za hemoroide najbolji lek protiv hemoroida! | Ona portal

Prilikom odabira ovakvih proizvoda, va転no je potra転iti onaj koji u sebi sadr転i isklju・ivo prirodne sastojke. Upravo takav je Hemoreks , najja・e prirodno sredstvo za le・enje hemoroida koje ・e vam pru転iti brzo i dugotrajno olak邸anje. Ovaj melem predstavlja najbolji proizvod prirodnog porekla pomo・u kojeg se mo転ete re邸iti problemati・nih hemoroida i simptoma koji ih prate.

Uspe邸no tretira analne ranice i sitne pukotine u predelu analnog otvora, kao i analni ekcem i svrab. Hemoreks u potpunosti le・i upalu koja prati hemoroide i istovremeno poma転e o邸te・enom tkivu da se 邸to pre regeneri邸e. Redovnim kori邸・enjem spre・i・ete ponovno javljanje hemoroida. Hemoreks je stvoren me邸anjem mo・nih prirodnih sastojaka da bi se dobio kvalitetan proizvod i delotvoran lek bez ispoljavanja ne転eljenih efekata.

Tako・e, u Hemoreksu se nalaze konzervansi koji su sertifikovani za upotrebu u proizvodnji prirodnih lekova i prirodne kozmetike. PERUANSKI BALZAM: Uljani biljni sok iz drveta Myroxilon , koje raste u Centralnoj i Ju転noj Americi, ima lekovito dejstvo i primenjuje se kod le・enja hemoroida, ali i opekotina, osipa, ogrebotina i drugih povreda ko転e. Podsti・e zarastanje ranica i ubrzava regeneraciju o邸te・ene sluzoko転e.

Spre・ava razvoj bakterija i ubla転ava upalu. EKSTRAKT DIVLJEG KESTENA: Aktivne supstance iz divljeg kestena u delotvorne u borbi protiv hemoroida prete転no zbog antiinflamantornih karakteristika i pobolj邸avanja mikrocirkulacije. Me・u tim supstancama se najvi邸e isti・e escin, koji 邸titi krvne sudove i pobolj邸ava cirkulaciju. Ote転ava curenje te・nosti iz vena i kapilara i ubrzava zarastanje rana.

Smanjuje neprijatan svrab i ubrzava zaceljenje ko転e i sluzoko転e nakon pucanja krvnih sudova. Ekstrat ove biljke je posebno koristan kod tretiranja hemoroida koji lako krvare i koji su bolni i pri najmanjem kontaktu. EKSTRAKT HAJDU・KE TRAVE: Primena hajdu・ke trave u le・enju hemoroida se dokazala kao vrlo uspe邸na, pa se i ekstrakt ove biljke na邸ao u sastavu Hemoreksa.

Spre・ava infekciju rana i ubrzava regeneraciju o邸te・ene sluzoko転e i ko転e. Istovremeno smanjuje iritaciju i bol bez obzira na intezitet.

Lidoproct krema za hemoroide

EKSTRAKT KAMILICE: Visok sadr転aj azulena je razlog zbog kojeg je kamilica poznata po umiruju・em dejstvu, 邸to je ・ini korisnom za le・enje hemoroida.

Ubla転ava zapaljenje i iritaciju zahva・ene ko転e i sluzoko転e. Veoma brzo ・ete primetiti i ubla転avanje ostalih postoje・ih simptoma. EKSTRAKT KORE HRASTA: Zate転e povr邸insko tkivo i poma転e sluzoko転i i ko転i da se br転e regeneri邸u.

Predstavlja hemostati・ki agens, 邸to zna・i da mo転e usporiti ili potpuno zaustaviti krvarenje hemoroida. Umiruju・i efekat otklanja iritaciju.

Lidoproct krema za hemoroide

Uti・e na ubrzano zarastanje povr邸inskih rana na ko転i i sluzoko転i. Elimini邸e neprijatan ose・aj bola , bez obzira da li je ja・i ili slabiji. ULJANI EKSTRAKT NEVENA: Neven je tako・e jedna od lekovitih biljaka koja zaceljuje hemoroide pa je zato uklju・ena u sastav Hemoreksa. Regeneri邸e o邸te・eno tkivo velikom brzinom i podsti・e zarastanje rana. Smanjuje upalu, iritaciju i ose・aj bola. ETARSKO ULJE ・AJEVCA: Ima 邸iroku primenu kod tretiranja ko転nih upala, a tu se ra・una o upala koja prati hemoroide.

Poma転e kod njihovog povla・enja i deluje kao antiseptik, odnosno elimini邸e ose・aj bola i svrab. Sna転no deluje protiv uzro・nika infekcija i spre・ava javljanje komplikacija kod hemoroida. ETARSKO ULJE MENTE: Umiruje upaljenu i iritiranu povr邸inu ko転e i sluzoko転e uz pomo・ efekta hla・enja.

Lidoproct krema za hemoroide

Predstavlja prirodno sredstvo za ubla転avanje bolova. Ubla転ava pritisak oko analnog otvora i ubrzava povla・enje hemoroida. VITAMIN E: Prisustvo vitamina E dodatno ・e uticati na ubla転avanje svraba i iritacije. On tako・e poma転e pri smanjenju postoje・e upale.

Deluje veoma brzo. Sloj nanetog melema ne treba da bude debeo i va転no je dobro ga utrljati da bi ga ko転a bolje i br転e apsorbovala.

Ako su simptomi hemoroida prisutni du転e od 7 dana, va邸 odabrani lekar ・e morati da vam odredi druga・iju terapiju. Pregled stru・nog lica ・e vam biti neophodan ukoliko obilno krvarite ili ose・ate neprekidan i neizdr転iv bol, kao i kad primetite krvarenje kada niste u toaletu. U slu・ajevu da osoba sa hemoroidima ima manje od 12 godina, ne treba uop邸te poku邸avati sa primenom bilo kakvog proizvoda ve・・ zatra転iti medicinsku pomo・.

Lidoproct krema za hemoroide

U odre・enim, te転im slu・ajevima, hemoroidi se uklanjaju putem hirur邸kog zahvata. Ukoliko ne u・inite ni邸ta, hemoroidi ・e postati problem koji ・e se u budu・nosti kontinuirano javljati i nestajati u sve gorem obliku. Va転na je .

1 Komentara “Lidoproct krema za hemoroide

Pošalji komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *